băng keo giấy
Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 1481494 Thứ bảy, 23 Tháng Hai 2019 20:09
windows7 391566 Thứ bảy, 23 Tháng Hai 2019 19:53
windowsnt 161863 Thứ bảy, 23 Tháng Hai 2019 20:08
windowsnt2 157733 Thứ bảy, 23 Tháng Hai 2019 19:55
windowsxp2 149352 Thứ bảy, 23 Tháng Hai 2019 20:01
windowsvista 20049 Thứ bảy, 23 Tháng Hai 2019 16:25
macosx 19684 Thứ bảy, 23 Tháng Hai 2019 19:54
linux2 12017 Thứ bảy, 23 Tháng Hai 2019 19:54
windows2k 11353 Thứ bảy, 23 Tháng Hai 2019 18:06
windowsxp 7991 Thứ bảy, 23 Tháng Hai 2019 13:20
windows2003 6667 Thứ bảy, 23 Tháng Hai 2019 16:05
linux3 4338 Thứ năm, 21 Tháng Hai 2019 19:46
windows95 1749 Thứ sáu, 22 Tháng Hai 2019 17:36
windows 1593 Thứ bảy, 23 Tháng Hai 2019 13:34
windowsme 987 Thứ bảy, 23 Tháng Hai 2019 02:26
windows98 592 Thứ bảy, 23 Tháng Hai 2019 14:29
windowsme2 294 Thứ bảy, 23 Tháng Hai 2019 19:19
windowsce 230 Thứ sáu, 22 Tháng Hai 2019 01:56
openbsd 15 Thứ tư, 06 Tháng M. hai 2017 03:27
freebsd 14 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 14:27
mac 7 Thứ hai, 28 Tháng M. hai 2015 16:03
macppc 3 Thứ ba, 10 Tháng Bảy 2018 04:08
netbsd2 1 Thứ tư, 09 Tháng Năm 2018 03:21